Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

A szolgáltató/adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon hírlevélre feliratkozott és kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) tartalmára.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név/CégnévKappel Katalin e.v.
Székhely1126 Budapest, Istenhegyi út 9/A
Adószám55824022-1-43
Weboldal megnevezése, címewww.sokszinumunkahely.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetőségewww.sokszinumunkahely.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név/CégnévKappel Katalin e.v.
Székhely1126 Budapest, Istenhegyi út 9/A
Levelezési cím1126 Budapest, Istenhegyi út 9/A
E-mailinfo@sokszinumunkahely.hu

1. Fogalommeghatározások

– a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

szolgáltatás: a sokszinumunkahely.hu szolgáltatásait a felhasználók részére hírlevelek formájában nyújtja. A hírlevelek megváltozott munkaképességű és más, foglalkoztatási szempontból speciális szükségletű célcsoportok munkaerő-piaci integrációs kérdéseiről készült összefoglalókat, a témakörben szervezett események beharangozóit, az azokról írott beszámolókat, a rehabilitációs foglalkoztatásról szóló legfrissebb híreket és trendeket, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos tájékoztatást tartalmazhatják;

felhasználó: bármely meghatározott, a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adat alapján azonosított természetes személy, aki a szolgáltatást igénybe veszi.

2. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő ezúton kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

  • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
  • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
  • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű lehet.
  • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
  • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
  • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
  • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

3. Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a sokszinumunkahely.hu weboldal működtetése során a hírlevélre feliratkozó és kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosult: az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintett személyt az adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a hírlevélre feliratkozás vagy a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban feliratkozás nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

4. Hírlevélre feliratkozás, hírlevél küldése, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése

A weblap üzemeltetője kijelenti, hogy az általa megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelenti továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor és a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor nem áll módjában a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A hírlevélre feliratkozással és a kapcsolatfelvételi űrlap beküldésével a felhasználó a megváltozott munkaképességű és más, foglalkoztatási szempontból speciális szükségletű célcsoportok munkaerő-piaci integrációs kérdéseiről készült összefoglalókat, a témakörben szervezett események beharangozóit, az azokról írott beszámolókat, a rehabilitációs foglalkoztatásról szóló legfrissebb híreket és trendeket, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos legfőbb tudnivalókat ismerheti meg.

A felhasználó a hírlevélről bármikor, minden következmény nélkül leiratkozhat.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása.

A felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a feliratkozáskor megadott email címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Amennyiben a felhasználó hírlevelet szeretne kapni, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a felhasználó nem jogosult hírlevelet kapni.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A felhasználó bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévAzonosítás, kapcsolattartás
E-mail címAzonosítás, kapcsolattartás
Feliratkozás időpontjaTechnikai információs művelet
IP címTechnikai információs művelet

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a felhasználó személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a felhasználó nevét tartalmazza. A felhasználó szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely a felhasználó kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a felhasználó részére küldött hírlevél, szakmai információ vagy kapcsolatfelvételre adott válasz célba érjen.

5. Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatára a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosult: adatkezelő. A sütik használatával az adatkezelő személyes adatokat nem kezel.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

6. Google Analytics

A www.sokszinumunkahely.hu weboldal használja a Google Analytics alkalmazást.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/go ogle_privacy_policy_hu.pdf

7. Adatfeldolgozók

A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az adatkezelő által bérelt, biztonságos szerveren kerülnek tárolásra.

Tárhelyszolgáltató:

Név/CégnévDreamHost, LLC
Székhely707 Wilshire Blvd. Suite 5050, Los Angeles, CA 90017
Telefonszám+1 714 671-9098
E-mailprivacypolicy@dreamhost.com
Honlapwww.dreamhost.com

A felhasználó által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az adatkezelő, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet a szolgáltatótól, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A szolgáltató a felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A helyesbítéshez való jog

A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a szolgáltatótól, hogy valamely adatát módosítsa. Erről a szolgáltató a felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, a felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A törléshez való jog

A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a szolgálatótól adatának törlését. A felhasználó kérelmére a szolgáltató ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, a felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A zároláshoz való jog

A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a szolgálatótól adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A felhasználó kérelmére a szolgáltató ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, a felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A tiltakozáshoz való jog

A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a felhasználót e-mailben tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben a felhasználó megítélése szerint az adatkezelés jogellenes, erről a felhasználó a hatóságot az alábbi elérhetőségeken értesítheti:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

9. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.